03/10/2022

Kütahya Ekspres Gazetesi

Kütahya’nın gündemi dürüst haber kaynağı

İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi
1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen; taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü, ihaleye konulmuştur.
2.İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  04 Ağustos 2022  /  Perşembe /  Tabloda belirtilen saatlerde
3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4.Pazarlık Süreci:
4.1.İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.
5.ÖDEME ŞEKLİ:
5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır.(Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1.Gerçek kişiler için:
7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2.Tüzel kişiler için:
7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.NCinsiMahalleAda
Parsel
İmar DurumuKDVMuhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1ArsaParmakören4934/1Konut+ Ticaret Alanı – Ayrık Nizam Taks:0,30 Kaks:1,60 Yençok:24,50 (15.645,25 m²)Var16.000.000,00480.000,0014.00
2ArsaParmakören4931/1Konut + Ticaret Alanı- Ayrık Nizam Taks:0,30, Kaks:1,60 Yençok:24,50 (9.429,42 m²)Var10.000.000,00300.000,0014.02
3ArsaParmakören4919/1Konut + Ticaret Alanı Ayrık Nizam Taks:0,30 Kaks:1,60 Yençok:24,50 (9.411,69 m²)Var10.000.000,00300.000,0014.04
4ArsaYoncalı441/1Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (15.600,00 m²)Var5.700.000,00171.000,0014.06
5ArsaYoncalı441/2Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (15.597,25 m²)Var5.500.000,00165.000,0014.08
6ArsaYoncalı441/3Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (15.600,00 m²)Var5.500.000,00165.000,0014.10
7ArsaYoncalı441/5Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (11.040,00 m²)Var3.865.000,00115.950,0014.12
8ArsaYoncalı441/6Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (12.000,00 m²)Var4.200.000,00126.000,0014.14
9ArsaYoncalı441/7Turizm Tesis Alanı Taks:0,35 Emsal:1,50 Yençok:30,50 (10.912,94 m²)Var3.825.000,00114.750,0014.16
  • İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

                                                                                    EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ